Sunday, May 18, 2008

Vladamir Mayakovksy, 1924 photo by Rodchenko

No comments: